Mladí dajú často prednosť depilácii pred antikoncepciou

Viac ako 41% zo všetkých tehotenstva, ktoré sú ročne na celom svete zaznamenaná, je neplánovaných. Svetový deň antikoncepcie sa každoročne koná 26. septembra a cieľom je zvýšiť povedomie o možnostiach antikoncepcie.


Kampaň s mottom pre tento rok: "Tvoja budúcnosť. Tvoje rozhodnutie. Tvoja antikoncepcia, "chce osloviť predovšetkým mladých ľudí. Umožniť im urobiť informované rozhodnutia ohľadom ich sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Výsledky celosvetových prieskumov

Prieskumy správanie mladých ľudí pred schôdzkou ukazujú, že 44% mladých ľudí dáva prednosť starostlivosť o osobnú hygienu, zahŕňajúce sprchovanie, depilácii a aplikácii parfumu pred výberom vhodnej metódy antikoncepcie. Ďalším prekvapivým zistením je, že mladí ľudia nepovažujú internet za spoľahlivý zdroj relevantných informácií o antikoncepcii. Najrizikovejším faktorom v sexuálnom správaní mladých ľudí je stud. Následkom toho sa bojí vyhľadávať informácie o sexe a možnostiach ochrany. Sexuálna výchova v rámci učebných plánov začiatok sexuálneho života skôr oddiali, než urýchli.

Dôsledky neplánovaných tehotenstvo

Každý rok na celom svete porodí 14-16 miliónov dievčat vo veku 15-19 rokov. Úmrtie, spojená s tehotenstvom, sú najčastejšou príčinou smrti dievčat v tomto veku. Každým rokom zabráni antikoncepcie 188 miliónom neplánovaných tehotenstva, následkom čoho je prevedené o 112 miliónov menej potratov, zomrie o 1,1 milióna menej novorodencov a 150 000 matiek.

Ročne na svete dôjde k 448 miliónom chorôb liečiteľnú pohlavne prenosnou chorobou (tj napr syfilis, kvapavka, chlamýdie a trichomonád)

Medzi tieto choroby nie sú zahrnuté infekcie vírusom HIV a ďalšie ochorenia, ktoré významným spôsobom negatívne ovplyvňujú život jednotlivcov i skupín na celom svete. 15% mladých dospelých osôb vo veku 18 až 26 rokov trpelo v roku 2009 sexuálne prenosnou chorobou.

Neplánovaná tehotenstva predstavujú komplexný problém, spojený ako s vysokými nákladmi na zdravotné a sociálne služby, tak s obrovským emocionálnym stresom pre tehotné ženy, ich rodiny a celú spoločnosť.

Výskum a súčasná situácia v Českej republike

Prieskum na reprezentatívnej vzorke 499 respondentiek starších ako 15-tich rokov s názvom "Hormonálna antikoncepcia" ukázal, že s užívaním hormonálnej antikoncepcie má nejakú skúsenosť takmer šesť slovenských žien z desiatich (59%).
A v súčasnosti užíva antikoncepciu 35% žien starších ako 15 rokov. Skúsenosti s užívaním hormonálnej antikoncepcie má vo veku 15 - 29 žien 77% žien, 30 - 44 rokov 84% žien, 45 - 59 rokov 63% žien a 60 a viac rokov 13% žien.

V súčasnej dobe užíva hormonálnu antikoncepciu vo veku 15 - 29 rokov 70% žien, 30 - 44 rokov 50% žien a vo veku 45 - 59 rokov 22% žien

Štyri ženy z desiatich s hormonálnou antikoncepciou žiadne skúsenosti nemajú - 37% žien antikoncepciu nikdy neužívali a ani to v budúcnosti neplánuje (jedná sa predovšetkým o ženy vyššieho veku), 4% žien síce doteraz skúsenosti nemajú, ale plánujú hormonálnu antikoncepciu v budúcnosti užívať.

K súčasnej situácii o informovanosti mladých ľudí o možnostiach antikoncepcie sa vyjadrila Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánovanie rodiny a sexuálnu výchovu (SPRSV).

Spoločnosť pre plánovanie rodiny

Ä sexuálnu výchovu zrealizovala rozsiahly kvalitatívny výskum zameraný na informačné potreby a informačné zdroje týkajúce sa oblasti sexuality a sexuálnych a reprodukčných práv mladých ľudí. Výsledky aktuálneho výskumu ukázali na stále neuspokojivú situáciu týkajúcu sa bežnej informovanosti mladých ľudí o problematike partnerských vzťahov, sexuality a ochrany pred jej negatívnymi dôsledkami. Sexuálna výchova v škole ani v rodine nie je považovaná za vyhovujúcu a dostatočnú, mladí ľudia stále získavajú najviac informácií od rovesníkov az internetu. SPRSV sa ďalej snaží na informovanie mladých ľudí využiť všetky dostupné zdroje. Vzdeláva učiteľov, lekárov, zdravotníckych pracovníkov i samotných mladých ľudí, ktorí potom pôsobia medzi svojimi rovesníkmi hlavne v oblasti výchovy k stabilným partnerským vzťahom a prevencia rizikového sexuálneho správania. O všetkých programoch sa možno dozvedieť na www.planovanirodiny.cz. "

Nevyhnutnou súčasťou plánovania budúcnosti je dostupnosť zdroja presných a neskreslených informácií o možnostiach ochrany, napomáhajúce mladým ľuďom diskutovať so svojimi lekármi o voľbe vhodnej formy antikoncepcie pre seba i partnera.

Mladí dajú často prednosť depilácii pred antikoncepciou


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky